Vedtekter for Norsk 9er klubb

Sist revidert på årsmøte 1. mars 2013

PARAGRAF 1: Navn, formål og arbeidsoppgaver
Klasseklubbens navn er «Norsk 9er klubb», på engelsk «9er Class Norway». Klasseklubben skal fremme 29er, 49er og 49er FX seiling i Norge ved å oppmuntre til nasjonal og internasjonale regattaseiling. Videre skal klasseklubben bidra til etablering og utvikling av gode og inkluderende 29er-, 49er- og 49er FX miljøer i seilforeningene, samt forestå informasjonsutveksling mellom NSF, seilerne, nasjonal og internasjonale klassemyndigheter. Klasseklubben skal ved arrangement av Norgesmesterskap, Nordisk Mesterskap eller store internasjonale regattaer i Norge, samarbeide med NSF’s tekniske komite og arrangerende myndighet (forening) om opplegget og gjennomføringen av den tekniske kontrollen. Klasseklubben skal videre medvirke til arrangement av Norges Cup.

Klasseklubben skal ta initiativ overfor seilforeningene for å finne egnet arrangør til Nordisk Mesterskap og andre større internasjonale mesterskap. Klasseklubben er ansvarlig for påmelding til internasjonale mesterskap/regattaer der hvor det finnes nasjonale kvoter for deltagelse eller hvor arrangerende myndighet krever dette, eller hvor dette ikke er tillagt NSF. Klasseklubben gir melding til NSF om deltagelse og resultater fra internasjonale mesterskap og regattaer.

PARAGRAF 2: Medlemskap og kontingent
2.1
Klasseklubben er åpen for alle med interesse for 29er, 49er og 49er FX seiling, med en stemme per registrert medlem.

2.2 Kun klasseklubbens registrerte seilere har i henhold til de internasjonale vedtektene stemmerett vedrørende tekniske endringer av båt og utstyr med en stemme per båt. Kun klasseklubbens registrerte seilere kan vedta endringer av rankingregler med 2/3 flertall av avgitte stemmer.

2.3 Kontingenten fastsettes av Årsmøtet og gjelder for et år om gangen. Det kan fastsettes ulik kontingent for aktive seilermedlemmer og støttemedlemmer. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, kan av styret strykes som medlem og kan ikke gjenopptas før all skyldig kontingent er betalt.

PARAGRAF 3: Årsmøtet
3.1
Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Mellom årsmøtene ivaretar klubbens interesser og oppgaver av Styret. Årsmøte holdes hvert år, når styret bestemmer dette. Årsmøtet skal innkalles med minst 14 dagers varsel via klasseklubbens hjemmeside og/eller post/e-post.

3.2 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Godkjenne innkalling og dagsorden
 • Styrets årsberetning
 • Godkjenne årsregnskap og balanse
 • Fastsette kontingent for ett år fremover
 • Godkjenne styrets forslag til budsjett
 • Godkjenne styrets forslag til rankingregler og ranking regattaer for kommende sesong
 • Valg
 • Innkomne forslag

Årsmøtet kan behandle en hver sak som vedkommer klasseklubben, men det kan kun fattes vedtak i saker som er Styret i hende senest to uker før årsmøtet og som er omfattet av innkallingen.

3.3 Ekstraordinært årsmøte avholdes når et flertall av styremedlemmene ønsker dette, og/eller 1/3 av medlemmene krever dette. Ekstraordinært årsmøte innkalles som ordinært årsmøte, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er angitt i innkallingen.

3.4 Eventuelle fullmakter for stemmegivning må være skriftlige og må godkjennes av styret før generalforsamlingen åpnes.

3.5 Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er tilstede. Hvert medlem har én stemme, uansett medlemskategori. Medlemmenes stemmerett er betinget av at det ikke foreligger ubetalt kontingent. Med mindre annet er angitt i vedtektene eller i lov gjelder på årsmøtet alminnelige flertallsbeslutninger, og blanke stemmer anses som ikke avgitt. Når det er flere enn en kandidat til ett tillitsverv, skal valget skje ved avstemning. Tilstedeværende medlemmer kan kreve at avstemning skal skje skriftlig. Dersom en kandidat ved enkeltvalg ikke oppnår alminnelig flertall, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som oppnådde flest stemmer ved første avstemning. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere tillitsverv skal velges ved samme avstemning, må en kandidat for å anses valgt minst ha fått alminnelig flertall. Når ikke tilstrekkelig antall kandidater oppnår dette ved første avstemning, anses de valgt som har fått alminnelig flertall. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, hvoretter de anses valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

3.6 Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på saklisten i innkallingen, der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslås endret og endringens innhold. Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

PARAGRAF 4: Styret
4.1
Klasseklubben skal ledes av et styre som velges av årsmøtet. Kun medlemmer og foresatte til seilere av 29er, 49er eller 49er FX som er medlemmer kan velges til Styret. Styret skal bestå av:

 • Styreleder 2 år
 • Nestleder 1 år
 • Styremedlem 2 år
 • Styremedlem 1 år
 • Styremedlem 2 år
 • Seilerrepresentant 1 år
 • Varamedlem (møte- og talerett) 1 år

Styret skal selv oppnevne kasserer, sportslig leder og sekretær og for øvrig fordele ansvar for de arbeidsoppgaver som skal utføres. Det skal søkes å ha et styre som på en fornuftig måte er sammensatt av medlemmer som representerer de ulike båttypene som inngår i klasseklubben. Styrets leder har prokura sammen med den styret har valgt som kasserer.

4.2 I tillegg skal det velges:

 • Internrevisor 1 år
 • Valgkomite bestående av to (2) personer 1 år

4.3 Styret er ansvarlig for driften av klasseklubben, klubbens aktiviteter og eiendeler. Det skal føres regnskap over klubbens økonomiske midler. Regnskapsåret følger kalenderåret. Det skal føres referat fra styremøtene.

4.4 Styremøtene skal ledes av leder, ved dennes forfall av nestleder, ved begge disses forfall velger de fremmøtte en møteleder. Styret er beslutningsdyktig med minst halvparten av medlemmene til stede. Om ikke annet er særskilt angitt fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

PARAGRAF 5: Seilnummer
5.1
Seilnummer følger den internasjonale standarden og blir forløpende tildelt nye båter iht. ISAF’s regler for dette.

PARAGRAF 6: Klasseklubbens opplysningsplikt
6.1
Oversikt over styrets medlemmer og deres personalia oversendes NSF umiddelbart etter valg av nytt styre.

6.2 Referat fra årsmøtet inkludert årsberetning og regnskap sendes NSF umiddelbart etter avholdt årsmøte.

PARAGRAF 7: Oppløsning av klasseklubb
7.1
Status som nasjonal klasseklubb opphører dersom klassen ikke lenger tilfredsstiller NSF-krav til nasjonal klasseklubb.

7.2 Ved oppløsning av klasseklubben skal klubbens frie midler tilfalle NSF til fremme av norsk seilsport.

* * *